Zasady I Warunki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO OPEL FINANCE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady korzystania z serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem”) działającego pod adresem opelfinance.pl, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu, charakter Serwisu i udostępnianych w nim informacji, prawa i obowiązki użytkowników, oraz zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

 

1.2 Strona udostępniana jest użytkownikom przez Opel Finance Poland – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alei Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000772664, NIP 521-385-76-49, REGON 382636584, z kapitałem zakładowym w wysokości 642,000 zł (zwaną dalej „OFP”).

 

1.3 Przed skorzystaniem z Serwisu, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z Serwisu, w szczególności przeglądając online zawarte w nim treści, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia aktualnie obowiązującego Regulaminu i potwierdza, że jest nimi związany.

 

1.4 Regulamin jest udostępniony użytkownikom nieodpłatnie pod adresem opelfinance.pl/zasady-i-warunki. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu również poprzez skorzystanie z odnośnika (linku) do jego treści, umieszczonego na głównej stronie Serwisu.

 

1.5 Użytkownik ma możliwość pobrania i zapisania Regulaminu na urządzeniu, z którego korzysta oraz jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.

 

1.6 Użytkownik w każdej chwili ma prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu, jeżeli nie wyraża zgody na postanowienia aktualnie obowiązującego Regulaminu.

2. TREŚCI UDOSTĘPNIANE W SERWISIE

 

2.1 W Serwisie udostępniane są informacje o usługach i produktach BNP Paribas Bank Polska S.A., z siedzibą przy Kasprzaka 2, 02-211 Warszawa zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS KRS 0000011571, NIP 5261008546, REGON 010778878, z kapitałem zakładowym w wysokości 147,518,782 (zwany dalej „BNP”).

 

2.2 Zasady i warunki świadczenia i sprzedaży przez BNP usług oraz produktów BNP, a w szczególności informacje określające zakres odpowiedzialności stron, zawarte są w odpowiednich umowach, regulaminach, cennikach, dokumentach i informacjach ich dotyczących udostępnianych przez BNP, w tym na stronie internetowej BNP pod adresem: www.bnpparibas.pl.

 

2.3 OFP nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktów i usług BNP.

 

2.4 OFP ma prawo w każdym czasie do zmiany i aktualizacji materiałów, informacji i danych udostępnianych w Serwisie.

 

2.5 W Serwisie mogą znajdować się odnośniki (linki) przekierowujące użytkownika do treści znajdujących się na stronach internetowych osób trzecich, w tym BNP. W takim przypadku to osoby trzecie ponoszą odpowiedzialność za treści umieszczone na stronach, do których przekierowują zamieszczone w Serwisie odnośniki (linki). Korzystanie ze stron internetowych osób trzecich podlega ustalonym przez osoby trzecie odrębnym zasadom.

 

2.6 OFP nie jest pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem oraz BNP w procesie zawierania umów dotyczących prezentowanych w Serwisie produktów i usług BNP oraz nie jest stroną takich umów.

 

2.7 Treści prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 roku poz. 1740, wraz z późniejszymi zmianami).

3. KORZYSTANIE Z SERWISU

 

3.1 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek korzystania z Serwisu z naruszeniem takich zasad.

 

3.2 Zakazane jest wpływanie przez użytkownika na działanie Serwisu w sposób mogący wywoływać zakłócenia w jego działaniu.

 

3.3 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

3.4 Dla prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne są:

 

3.4.1 dostęp do sieci Internet, z którym może wiązać się obowiązek poniesienia przez użytkownika kosztów takiego dostępu, w wysokości i na zasadach określonych przez podmiot będący dostawcą takiej usługi dla użytkownika,

 

3.4.2 posiadanie przez użytkownika urządzenia końcowego umożliwiającego połączenie się z Internetem (np. komputera osobistego lub smartfona),

 

3.4.3 zainstalowanie przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik,

 

3.4.4 włączona w ramach przeglądarki internetowej obsługa JavaScript i niezbędnych plików Cookies.

 

3.5 W celu uzyskania przez użytkownika dostępu do określonych treści Serwisu, konieczne może być zainstalowanie dodatkowych programów umożliwiających odczyt dokumentów udostępnianych w określonym formacie (np. pdf).

 

3.6 OFP nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu będzie miało charakter nieprzerwany i niezakłócony. Zakłócenia i przerwy w korzystaniu z Serwisu mogą być w szczególności zależne od osób trzecich, w tym dostawców usługi dostępu do sieci Internet, urządzeń końcowych lub oprogramowania z jakich korzysta użytkownik, jak też wynikać z wystąpienia awarii Serwisu lub konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych po stronie OFP.

 

3.7 OFP dochowuje należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było dla użytkownika bezpieczne. Przyjmuje się, że podczas korzystania z Serwisu online, użytkownik ma świadomość wiążących się z tym faktem zagrożeń ze stron osób trzecich, w tym naruszenia zabezpieczeń danych i systemów użytkownika, śledzenia jego aktywności w sieci Internet lub zainfekowania wirusami komputerowymi.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

4.1 Reklamacje związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z Serwisu może złożyć każdy użytkownik korespondencyjnie na adres OFP wskazany w pkt. 1.2 Regulaminu.

 

4.2 Rozpatrzenie reklamacji użytkownika nastąpi niezwłocznie, a w każdej sytuacji przed upływem 30 dni od dnia jej otrzymania przez OFP.

 

4.3 Odpowiedź OFP na reklamację zostanie przekazana użytkownikowi w formie, w jakiej reklamacja została złożona przez użytkownika.

 

4.4 Zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących produktów i usług BNP określa BNP.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

5.1 Materiały umieszczone w Serwisie, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, animacje mogą w szczególności stanowić następujące przedmioty praw własności intelektualnej: (a) utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1062, wraz z późniejszymi zmianami); (b) znaki towarowe i znaki usługowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 roku, poz. 324, wraz z późniejszymi zmianami) i podlegać ochronie na podstawie wskazanych powyżej przepisów, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1913, wraz z późniejszymi zmianami) lub innych właściwych przepisów prawa. Prawa własności intelektualnej do takich materiałów udostępnionych w Serwisie przysługują OFP, BNP lub innym osobom trzecim.


5.2 Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z Serwisu i zamieszczonych w nim materiałów poprzez możliwość zapoznawania się z ich treścią online (tj. w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym), a także wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

 

6.1 Zasady ochrony prywatności oraz używania plików cookies regulują odrębne regulaminy udostępnione użytkownikowi pod adresem opelfinance.pl/polityka-prywatnosci/.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.


7.2 Językiem stosowanym w komunikacji pomiędzy użytkownikiem i OFP oraz w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.


7.3 W zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa, OFP ma prawo do zmian, aktualizacji i uzupełnień niniejszego Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn takich jak zmiany w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu komunikowane będą użytkownikom pod adresem opelfinance.pl/zasady-i-warunki lub w inny przyjęty sposób, umożliwiający użytkownikom zapoznanie się z treścią zmienionego Regulaminu.


7.4 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2021.